นายสง่า  คูคำ
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Email : s_kukum@hotmail.com
skukumQR1.png

โครงการสอน แผนการสอน(ปวช56,ปวส57)

งานวิจัยในชั้นเรียน

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

StatisticCounter

364347