หุ่นยนต์เบื้องต้น

(Basic Robotics)  จำนวน  2 หน่วยกิต 4 ชม. /สัปดาห์


 จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. มีทักษะในการประกอบ ทดสอบ ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. ออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
 3. เขียนและทดสอบโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

  คำอธิบายรายวิชา 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลอง และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น


โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล


แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปก_Page_1.jpg   ปก_Page_3.jpg
ปกแผนการสอน

คำนำ สารบัญ
แผนการสอน การแบ่งหน่วยการเรียน

แผนการรวมเล่มทั้งหมด 


โครงการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ


 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 งานหุ่นยนต์เบื้องต้น
 • งานที่ 2 งานพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • งานที่ 3 งานอุปกรณ์ตรวจจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์
 • งานที่ 4 งานโครงสร้างของหุ่นยนต์(แมคคานิค)
 • งานที่ 5 งานเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์
 • งานที่ 6 งานการออกแบบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานที่ 7 งานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
 • งานที่ 8 งานประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานที่ 9 งานทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานที่ 10 งานพื้นฐานทางดิจิตอล
 • งานที่ 11 งานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์
 • งานที่ 12 งานการออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานที่ 13 งานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานที่ 14 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานที่ 15 งานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
 • งานที่ 16 งานประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานที่ 17 งานทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานที่ 18 งานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
 • ภาคผนวก

ใบเนื้อหาการเรียนรู้ใบงานการทดลอง


 • งานหุ่นยนต์เบื้องต้น
 • งานพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • งานอุปกรณ์ตรวจจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์
 • งานโครงสร้างของหุ่นยนต์(แมคคานิค)
 • งานเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์
 • งานการออกแบบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
 • งานประกอบหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
 • งานพื้นฐานทางดิจิตอล
 • งานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์
 • งานการออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานทดสอบวงจรและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
 • งานประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 • งานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์

สื่อการเรียนการสอน