ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์(30127-2004)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการระบบดิจิทัล โครงสร้างสถาปัตยกรรม ระบบการทำงาน การใช้ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
  3. สามารถเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีคุณธรรมจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. ต่อวงจรดิจิตอลและประยุกต์ใช้งาน
  3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่น ๆ
  4. ประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลอจิกเกต คณิตศาสตร์ของ Boolean และการลดตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรคอมบิเนชั่น วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร A/D และ D/A Converter วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส คอมพารามิเตอร์ โครงสร้างสถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรประกอบการทำงาน การใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การสร้างฐานเวลา การอินเทอร์รัปต์ การรับส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ การประกอบวงจรและการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมงานเมคคาทรอนิกส์