อุปกรณ์การวัดและควบคุม(30127-2003)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์การวัดและควบคุม
  2. สามารถทดสอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา อุปกรณ์การวัดและควบคุม
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างรอบคอบ เป็นระเบียบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพงานและมีคุณธรรมจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์การวัดและควบคุมตามคู่มือ
  2. การวัด ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์การวัดและควบคุมตามหลักการ
  3. บำรุงรักษาอุปกรณ์การวัดและควบคุมตามคู่มือ

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน ติดตั้ง ทดสอบ ปรับแต่ง บำรุงรักษาอุปกรณ์การวัดในงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเร็ว ตำแหน่ง แรงบิด อุณหภูมิ แสง ความดัน อัตราการไหล ระดับ น้ำหนัก โดยใช้โมดูลควบคุมในอุตสาหกรรม


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำนำ  สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและควบคุม
แผนการสอนหน่วยที่ 2 สวิตช์ไฟฟ้า
แผนการสอนหน่วยที่ 3 อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ
แผนการสอนหน่วยที่ 4 อุปกรณ์วัด
แผนการสอนหน่วยที่ 5 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัด
แผนการสอนหน่วยที่ 6 อุปกรณ์วัดความเร็ว 
แผนการสอนหน่วยที่ 7 อุปกรณ์วัดตำแหน่ง 
แผนการสอนหน่วยที่ 8 อุปกรณ์วัดแรงบิด 
แผนการสอนหน่วยที่ 9 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
แผนการสอนหน่วยที่ 10 อุปกรณ์วัดความดัน 
แผนการสอนหน่วยที่ 11 อุปกรณ์วัดอัตราการไหล 
แผนการสอนหน่วยที่ 12 อุปกรณ์วัดระดับ 
แผนการสอนหน่วยที่ 13 อุปกรณ์วัดน้ำหนัก
แผนการสอนหน่วยที่ 14 รีเลย์
แผนการสอนหน่วยที่ 15 อุปกรณ์หน่วงเวลา
แผนการสอนหน่วยที่ 16 อุปกรณ์นับ


สื่อการเรียนการสอน