3105-2001 พัลส์เทคนิค

พัลส์เทคนิค (Pulse Techniques)
จุดประสงค์รายวิชา
  1. สามารถวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าและวงจรพัลส์และสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส์
  2. มีทักษะในการออกแบบวงจรพัลส์ได้ตามข้อกำหนด
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่างๆ
  2. ออกแบบ สร้างวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่างๆ
  3. วัด ทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่างๆ
  4. ประยุกต์ใช้วงจรพัลส์และสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรและสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้าแบต่าง ๆ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอร์และแคลมเปอร์ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรดิฟเฟอร์เรนซิเอเตอร์ วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบสและการซิงค์โครไนซ์ 

โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล

แผนการสอน
จุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เอกสารประกอบการสอน

สื่อการเรียนการสอน

โปรแกรมทดลอง