3105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

(High Frequency Electronic Circuit Analysis)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 1. เข้าใจคุณสมบัติการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในย่านความถี่สูง
 2. สามารถวัดและทดสอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงจรย่านความถี่สูง
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต
 2. วิเคราะห์ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูง
 3. ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูง
 4. ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูง
คำอธิบายรายวิชา
          
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของได้โอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรแมตชิง วงจรฟิลเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรทวีความถี่ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์ วงจรขยายคลาสต่าง ๆวงจรขยายย่านความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์และวงจรขยายกำลังแบบลิเนียร์
โครงการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของชอตต์กีไดโอด
 • งานที่ 2 เรื่องงานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของพินไดโอด
 • งานที่ 3 เรื่องงานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของวาริแคปไดโอด
 • งานที่ 4 เรื่องงานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของทรานซิสเตอร์
 • งานที่ 5 เรื่องงานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูงของเฟต
 • งานที่ 6 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรแมตชิง
 • งานที่ 7 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรฟิลเตอร์ 
 • งานที่ 8 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรเรโซแนนซ์
 • งานที่ 9 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์
 • งานที่ 10 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรทวีความถี่ 
 • งานที่ 11 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป 
 • งานที่ 12 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรซินทิไซเซอร์
 • งานที่ 13 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายคลาสต่าง ๆ
 • งานที่ 14 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์ 
 • งานที่ 15 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้เฟต
 • งานที่ 16 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายแบบจูนด์โดยใช้ทรายซิสเตอร์ดับเบิลจูน
 • งานที่ 17 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายแบบจูนด์โดยใช้พิโซเซรามิคฟิลเตอร์
 • งานที่ 18 เรื่องงานการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายกำลังแบบลิเนียร์

เอกสารประกอบการสอน
     เผยแพร่ผลงานวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
     -  ปก   
     -  คำนำ   
     -  บทนำ   
     -  หน่วยที่ 1 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถี่สูง   
     -  หน่วยที่ 2 วงจรขยายย่านความถี่สูง   
     -  หน่วยที่ 3 วงจรขยายจูน   
     -  หน่วยที่ 4 วงจรทวีความถี่์   
     -  หน่วยที่ 5 วงจรออสซิลเลเตอร์์   
     -  หน่วยที่ 6 วงจรแมตช์และฟิลเตอร์   
     -  บรรณานุกรม   
     -  ภาคผนวก 
     

   เผยแพร่รายงานการใช้วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  
     -  ปก   
     -  คำนำ   
     -  บทที่ 1 บทนำ   
     -  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
     -  บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย   
     -  บทที่ 4 ผลของการวิจัย   
     -  บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ   
     -  บรรณานุกรม    
     -  ภาคผนวก ก   
     -  ภาคผนวก ข   
     -  ภาคผนวก ค   
     -  ประวัติผู้วิจัย