ชื้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 1. อธิบายหลักการทำงานระบบส่งกำลัง ชนิดและหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องกล
 2. มีทักษะในการเลือกชิ้นส่วนเครื่องกลตามมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนการถอดประกอบสลักเกลียว ลิ่มเพลา ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน ล้อสายพาน กำหนดพิกัดการสวมประกอบ ตามระบบพิกัดงานสวมวัดและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลในงาานเมคคาทรอนิกส์
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลัักการทำงานระบบส่งกำลังชนิดและหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องกล
 2. เลือกชิ้นส่วนเครื่องกลตามมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนถอดประกอบสลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน ล้อสายพาน
 3. กำหนดพิกัดการสวมประกอบตามระบบพิกัดงานสวม
 4. วัดและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องกล หลักการทำงาน รูปทรง การถอดประกอบ การติดตั้ง การคำนาณเบื้องต้น การเลือกใช้งานจากตาราง เพลา เฟือง โซ่ รางเลื่อนสำเร็จรูป ตลับลูกปืน ข้อต่อส่งกำลัง ลูกเบี้ยว การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติการถอด ประกอบเพลา ตลับลูกปืน การประกอบรางเลื่อน การส่งถ่ายกำลัง การเคลื่อนที่ การซ่อมบำรุงเบื้องต้น


โครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่อง
 • งานที่ 2 เรื่อง
 • งานที่ 3 เรื่อง
 • งานที่ 4 เรื่อง
 • งานที่ 5 เรื่องงาน
 • งานที่ 6 เรื่องงาน
 • งานที่ 7 เรื่องงาน
 • งานที่ 8 เรื่องงาน
 • งานที่ 9 เรื่องงาน
 • งานที่ 10 เรื่องงาน
 • งานที่ 11 เรื่องงาน
 • งานที่ 12 เรื่องงาน
 • งานที่ 13 เรื่องงาน
 • งานที่ 14 เรื่องงาน
 • งานที่ 15 เรื่องงาน
 • งานที่ 16 เรื่องงาน
 • งานที่ 17 เรื่อง
 • งานที่ 18 เรื่องโครงงาน