3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค

วิชา ดิจิตอลเทคนิค (Digital Techniques) 

รหัสวิชา  3105-2002

รายละเอียดของวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 


จุดประสงค์รายวิชา 
 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
 3. เพื่อให้สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา 

 1. วิเคราะห์หลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
 3. วัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 4. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา 
         
             ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล  การลดรูปสมการวงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์  วงจร    โคดคอนเวอร์เตอร์  วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล  วงจรสร้างสัญญาณคล็อก  ฟลิปฟลอป        วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างอนาลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม 


แผนการสอนรวมเล่ม

โปรแกรมจำลองการทำงานวงจรดิจิตอล

เอกสารประกอบการสอน

ใบงาน
 • ใบงานการทดลองที่ 1
 • ใบงานการทดลองที่ 2
 • ใบงานการทดลองที่ 3
 • ใบงานการทดลองที่ 4
 • ใบงานการทดลองที่ 5
 • ใบงานการทดลองที่ 6

74-series IC data sheet index