หุ่นยนต์เบื้องต้น

รหัสวิชา 20105-2121

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. มีทักษะในการประกอบ  ทดสอบ  ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. ออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
 3. เขียนและทดสอบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการทำงาน  วงจรควบคุม  ออกแบบ ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลองและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


รหัสวิชา 20127-2106

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบ ทดสอบ ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหลักการทำงานของระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น
 2. เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบส่วนโครงสร้างหุ่นยนต์ตามแบบ
 3. ควบคุมและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานและการเขียนโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำนำ  สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์เบื้องต้น
แผนการสอนหน่วยที่ 2   องค์ประกอบของหุ่นยนต์เบื้องต้น
แผนการสอนหน่วยที่ 3   เครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์
แผนการสอนหน่วยที่ 4   การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
แผนการสอนหน่วยที่ 5   การสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
แผนการสอนหน่วยที่ 6   การออกแบบวงจรควบคุมด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
แผนการสอนหน่วยที่ 7   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
แผนการสอนหน่วยที่ 8   การทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
แผนการสอนหน่วยที่ 9   เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
แผนการสอนหน่วยที่ 10   โครงงานหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ภาคผนวก
แบบบันทึกคะแนน