งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์(30127-0003)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
  2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  3. มีเจตคติและกิจนิลัยที่ดีในการทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อม

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
  2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์
  3. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์
  4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้างการทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ