3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเล่นดีวีดี
  2. มีทักษะในการวัดและการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเล่นดีวีดี
  2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี
  3. ประยุกต์ใช้งานเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง และเครื่องเล่นดีวีดีในงานต่าง ๆ ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรม หลักการทำงานของเครื่องรับวิทยุ AM/FM และ FM MPX หลักการทำงานของเครื่องขยายเสียง การวัดและทดสอบเครื่องขยายเสียง ระบบเสียง และอุปกรณ์ประกอบ หลักการทำงานของระบบโทรทัศน์การทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ และหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องเล่นดีวีดี