3105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติวงจรออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 2. สามารถออกแบบและทดสอบวงจรออปแอมป์ในงานอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 2. สร้างวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 3. วัด ทดสอบวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 4. ประยุกต์ใช้วงจรออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีในงานอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์  ชมิตทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์และประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม


โครงการสอน
 • โครงการสอน โครงการวัดประเมินผล

แผนการสอน
สื่อการเรียนการสอน

แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D
ปก_Page_1.jpg ปก_Page_3.jpg


โครงการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานหลักการเบื้องต้นของออปแอมป์
 • งานที่ 2 เรื่องงานวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ
 • งานที่ 3 เรื่องงานวงจรขยายกลับเฟส
 • งานที่ 4 เรื่องงานวงจรขยายไม่กลับเฟส
 • งานที่ 5 เรื่องงานวงจรตามและวงจรรวมแรงดัน
 • งานที่ 6 เรื่องงานวงจรกรองความถี่ต่ำ
 • งานที่ 7 เรื่องงานวงจรกรองความถี่สูง
 • งานที่ 8 เรื่องงานวงจรกรองความถี่เป็นช่วง
 • งานที่ 9 เรื่องงานวงจรอินทิเกรเตอร์ 
 • งานที่ 10 เรื่องงานวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ 
 • งานที่ 11 เรื่องงานวงจรกำเนิดคลื่นสี่เหลี่ยม
 • งานที่ 12 เรื่องงานวงจรกำเนินสัญญาณฟันเลื่อย
 • งานที่ 13 เรื่องงานวงจรกำเนิดคลื่นสามเหลี่ยม
 • งานที่ 14 เรื่องงานวงจรกำเนิดคลื่นซายน์
 • งานที่ 15 เรื่องงานฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 
 • งานที่ 16 เรื่องงานการใช้งานออปแอมป์ในเครื่องมือวัดและดิจิตอล
 • งานที่ 17 เรื่องงานวงจรเร็กกูเลเตอร์แรงดัน
 • งานที่ 18 เรื่องงานวงจรเฟสล็อคลูฟ