20127-2004 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการทำงานและวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
 2. มีทักษะวัด  ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟ้าและตรวจสอบชิ้นส่วนทางมิติ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และทางมิติ
 2. วัด ทดสอบ บันทึกปริมาณทางไฟฟ้าและขนาดชิ้นส่วนทางกลได้ตรงตามมาตรฐาน
 3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และทางมิติถูกต้องตามคูค่มือการใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการทำงาน วัด ทดสอบและบันทึก และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องวัดไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์และทางมิติ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ ออสซิโลสโคป บรรทัดเหล็ก ไดอัลเกจ เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ วงเวียนถ่ายขนาดและใบวัดมุม บำรุงรักษาเครื่องมือวัดและความปลอดภัย

โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
 • งานที่ 2 เรื่องงานการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและความปลอดภัย
 • งานที่ 3 เรื่องงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 • งานที่ 4 เรื่องงานไฟฟ้าเบื้องต้น
 • งานที่ 5 เรื่องงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานที่ 6 เรื่องงานโอห์มมิเตอร์
 • งานที่ 7 เรื่องงานแอมป์มิเตอร์
 • งานที่ 8 เรื่องงานโวลท์มิเตอร์
 • งานที่ 9 เรื่องงานมัลติมิเตอร์
 • งานที่ 10 เรื่องงานวัดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ
 • งานที่ 11 เรื่องงานวัดไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ และหม้อแปลง
 • งานที่ 12 เรื่องงานออสซิโลสโคป 
 • งานที่ 13 เรื่องงานบรรทัดเหล็ก 
 • งานที่ 14 เรื่องงานไดอัลเกจ 
 • งานที่ 15 เรื่องงานเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 
 • งานที่ 16 เรื่องงานไมโครมิเตอร์ 
 • งานที่ 17 เรื่องงานวงเวียนถ่ายขนาด
 • งานที่ 18 เรื่องงานใบวัดมุม