3105-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) 2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 2. มีทักษะในการวัด ทดสอบและประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 2. สร้างวงจรขยายสัญญาณกำลังด้วยเพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์
 3. ทดสอบคุณสมบัติวงจรขับในงานอุตสาหกรรม
 4. ประยุกต์ใช้วงจรควบคุมมอเตอร์ เพาเวอร์สวิตช์และแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC ในงานอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักการทำงานของเพาเวอร์ไดโอด  เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์เฟต ไอจีบีที วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์ การป้องกันและลดสัญญาณรบกวนในทางไฟฟ้าวงจรเครื่องสำรองไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน วงจรควบคุมมอเตอร์เอซี 1 เฟส 3 เฟส วงจรควบคุมมอเตอร์ดิซีและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล
แผนการสอน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม


เอกสารประกอบการสอน

สื่อการเรียนการสอน

 1. เพาเวอร์ไดโอด
 2. เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์
 3. เพาเวอร์เฟต
 4. ไอบีจีที
 5. วงจรอินเวอร์เตอร์
 6. วงจรคอนเวอร์เตอร์ 
 7. วงจรป้องกันและลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
 8. วงจรเครื่องสำรองไฟฟ้า
 9. วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน
 10. วงจรควบคุมมอเตอร์เอซี
 11. วงจรควบคุมมอเตอร์ดีซี
 12. การประยุกซ์ใช้ในงานอุตสาหกรรม