3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-2
(Electronic CAD)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 1. เข้าใจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์
 2. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์
 3. มีทักษะในการจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 2. จัดเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 3. ออกแบบและเขียนแบบระบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. ออกแบบและเขียนแบบระบบ Schemetic Diagram โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5. ออกแบบและเขียนแบบลายวงจรพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. ทดสอบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์ การใช้โปรแกรม Work Bench, Pspice ในการจำลองการทำงานของวงจร  ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์

แผนการสอน

ปกแผนการสอน การแบ่งหน่วยการสอน
 1. แผนการสอนหน่วยที่ 1
 2. แผนการสอนหน่วยที่ 2
 3. แผนการสอนหน่วยที่ 3
 4. แผนการสอนหน่วยที่ 4
 5. แผนการสอนหน่วยที่ 5
 6. แผนการสอนหน่วยที่ 6
 7. แผนการสอนหน่วยที่ 7
 8. แผนการสอนหน่วยที่ 8
 9. แผนการสอนหน่วยที่ 9
 10. แผนการสอนหน่วยที่ 10