โครงงาน(30105-85XX)(30127-85XX)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทำโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
  2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ
  2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ
  3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักและกระบวนการ
  4. วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ
  6. นำเสนอผลงานด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา เพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดำเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงงาน โดยดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะที่กำหนด


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปก
คำนำ สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงงาน
แผนการสอนหน่วยที่ 2 การเขียนร่างโครงงาน
แผนการสอนหน่วยที่ 3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แผนการสอนหน่วยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
แผนการสอนหน่วยที่ 5 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการสอนหน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการสอนหน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
แผนการสอนหน่วยที่ 8 การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงงาน
แผนการสอนหน่วยที่ 9 รูปแบบการจัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานโครงงาน 5 บท
แผนการสอนหน่วยที่ 10 หลักการนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน
แผนการสอนหน่วยที่ 11 การประเมินผลโครงงาน