ไมโครคอนโทรลเอลร์

2105-2105 ไมโครคอนโทรลเอลร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจโครงสร้างการทำงาน ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมไมโครคอร์โทรลเลอร์
 2. มีทักษะการใช้ชุดคำสั่ง และการเยนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
 3. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
 2. ประกอบและทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์
 3. ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา 

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรเลอร์ การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกส์ใช้งาน


แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D
ปก_Page_1.jpg  ปก_Page_3.jpg 

 

คำนำ สารบัญ
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา
รายการหน่วย ชื่อหน่วยและสมรรถนะประจำหน่วย
หน่วยการสอน/การเรียนรู้


โครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานการทดสอบบอร์ดเบื้องต้น 
 • งานที่ 2 เรื่องงานโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม 
 • งานที่ 3 เรื่องงานโปรแกรมใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เอาท์พุทพอร์ตเบื้องต้น 
 • งานที่ 4 เรื่องงานโปรแกรมรับค่าจากพอร์ตดิจิตอล
 • งานที่ 5 เรื่องงานโปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ตแอนาลอกและการใช้ PWM 
 • งานที่ 6 เรื่องงานโปรแกรมรับสวติช์ทางพอร์ตแอนาลอก 
 • งานที่ 7 เรื่องงานโปรแกรมการวัดแสงสว่างด้วย LDR
 • งานที่ 8 เรื่องงานโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร์
 • งานที่ 9 เรื่องงานโปรแกรมควมคุมสเตป็เปอร์มอเตอร์
 • งานที่ 10 เรื่องงานโปรแกรมควมคุมเซอร์โวมอเตอร์
 • งานที่ 11 เรื่องงานโปรแกรมใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20
 • งานที่ 12 เรื่องงานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยโมดูล DHT11
 • งานที่ 13 เรื่องงานโปรแกรมวัดระยะด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21
 • งานที่ 14 เรื่องงานโปรแกรมวัดระยะด้วยโมดูลอัลตร้าโซนิค  
 • งานที่ 15 เรื่องงานโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพท์
 • งานที่ 16 เรื่องงานโปรแกรมแสดงผลดว้ยจอ LCD ที่เชื่อมต่อแบบ I2C
 • งานที่ 17 เรื่องโครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ
 • งานที่ 18 เรื่องโครงงานระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

ใบงานการทดลอง
Slide1.JPG Slide1.JPG

 


ใบความรู้ภาคทฤษฎี(ครูทันพงษ์  ภู่รักษ์ เจ้าของผลงาน)