3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ มอเตอร์ รีเลย์ และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์
 2. สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์ วงจรขยายสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับ รีเลย์หลอดไฟฟ้า มอเตอร์ ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 3. สามารถออกแบบ ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมอัตโนมัติ
 4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์เซนเซอร์ รีเลย์ อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางกลไก
 2. ออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติใช้ร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์
 3. วัด ทดสอบรูปสัญญาณในระบบควบคุมอัตโนมัติ
 4. ประยุกต์ใช้การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม


คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์เซนเซอร์ ขับเคลื่อนทางกลไก วงจรแปลงสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ไทริสเตอร์และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ ในระบบการควบคุมอัตโนมัติและประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม


โครงการสอน แผนการวัดและประเมินผล


แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D
ปก_Page_1.jpg ปก_Page_3.jpg

 

คำนำ สารบัญ
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา
รายการหน่วย ชื่อหน่วยและสมรรถนะประจำหน่วย
หน่วยการสอน/การเรียนรู้

เอกสารแผนการสอนรวมเล่ม fileword


แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 


 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานระบบการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
 • งานที่ 2 เรื่องงานสวิตช์ไฟฟ้าและลิมิตสวิตซ์
 • งานที่ 3 เรื่องงานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น
 • งานที่ 4 เรื่องงานพร็อกซิมิตี้สวิตซ์
 • งานที่ 5 เรื่องงานเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุชนิดแสง
 • งานที่ 6 เรื่องงานเซนเซอร์ตรวจวัดวัดระยะการกระจัด
 • งานที่ 7 เรื่องงานเซนเซอร์ตรวจวัดความเครียด
 • งานที่ 8 เรื่องงานเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน
 • งานที่ 9 เรื่องงานเซ็นเซอร์ตรวจจวัดอุณหภูมิ
 • งานที่ 10 เรื่องงานเซ็นเซอร์ตรวจจวัดอัตราการไหล
 • งานที่ 11 เรื่องงานเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับ
 • งานที่ 12 เรื่องงานระบบควบคุมแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • งานที่ 13 เรื่องงานระบบควบคุมแบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • งานที่ 14 เรื่องงานระบบควบคุมแบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 • งานที่ 15 เรื่องงานอุปกรณ์ขับโหลดแบบดิจิตอล
 • งานที่ 16 เรื่องงานอุปกรณ์ขับโหลดแบบอะนาล็อก
 • งานที่ 17 เรื่องงานมอเตอร์ไฟฟ้า
 • งานที่ 18 เรื่องโครงงานระบบการควบคุมอัตโนมัติ

ใบงานการทดลอง
 • งานระบบการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
 • งานสวิตช์ไฟฟ้าและลิมิตสวิตซ์
 • งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น
 • งานพร็อกซิมิตี้สวิตซ์
 • งานเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุชนิดแสง
 • งานเซนเซอร์ตรวจวัดวัดระยะการกระจัด
 • งานเซนเซอร์ตรวจวัดความเครียด
 • งานเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน
 • งานเซ็นเซอร์ตรวจจวัดอุณหภูมิ
 • งานเซ็นเซอร์ตรวจจวัดอัตราการไหล
 • งานเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับ
 • งานระบบควบคุมแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • งานระบบควบคุมแบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • งานระบบควบคุมแบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 • งานอุปกรณ์ขับโหลดแบบดิจิตอล
 • งานอุปกรณ์ขับโหลดแบบอะนาล็อก
 • งานมอเตอร์ไฟฟ้า
 • โครงงานระบบการควบคุมอัตโนมัติ