3105-2104 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

ชื่อรายวิชา…เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม......รหัสวิชา...3105-2102… 

1.
จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
 2. เพื่อให้สามารถทดสอบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

2. มาตรฐานรายวิชา

 1. จำแนกประเภทเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
 2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์และวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 3. ประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

3. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ คุณลักษณะของอุปกรณ์วงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ลม แสงสว่าง กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า น้ำหนัก แรงดึง และความเร็วรอบมอเตอร์

4. สมรรถนะรายวิชา

 1. จำแนกประเภทเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
 2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์และวงจรเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 3. ประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชาเอกสารประกอบการสอน
 • หน่วยที่ 1 นิยามของการวัด พื้นฐานการวัด และวัตถุประสงค์ของการวัด
 • หน่วยที่ 2 ความหมายของตัวตรวจรู้และตัวแปลง การแยกประเภทของตัวแปลงความหมายของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ และพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดต่างๆ
 • หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสง ตำแหน่งและวิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู้
 • หน่วยที่ 4 อุปกรณ์ตรวจรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนที่
 • หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ตรวจรู้ความเครียดและน้ำหนัก
 • หน่วยที่ 6 การส่งสัญญาณและการแปลงสภาวะสัญญาณ
 • หน่วยที่ 7 ความดัน อุปกรณ์ตรวจรู้ความดัน และอุปกรณ์แปลงความดัน
 • หน่วยที่ 8 อุณหภูมิ และอุปกรณ์ตรวจรู้อุณหภูมิ
 • หน่วยที่ 9 การไหล และอุปกรณ์ตรวจรู้การไหล
 • หน่วยที่ 10 ระดับ และอุปกรณ์ตรวจรู้ระดับ
 • หน่วยที่ 11 ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และอุปกรณ์ตรวจรู้


สื่อการเรียนการสอน
 • หน่วยที่ 1 นิยามของการวัด พื้นฐานการวัด และวัตถุประสงค์ของการวัด

 • หน่วยที่ 2 ความหมายของตัวตรวจรู้และตัวแปลง การแยกประเภทของตัวแปลงความหมายของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ และพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดต่างๆ
 • หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสง ตำแหน่งและวิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู้
 • หน่วยที่ 4 อุปกรณ์ตรวจรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนที่
 • หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ตรวจรู้ความเครียดและน้ำหนัก
 • หน่วยที่ 6 การส่งสัญญาณและการแปลงสภาวะสัญญาณ
 • หน่วยที่ 7 ความดัน อุปกรณ์ตรวจรู้ความดัน และอุปกรณ์แปลงความดัน
 • หน่วยที่ 8 อุณหภูมิ และอุปกรณ์ตรวจรู้อุณหภูมิ
 • หน่วยที่ 9 การไหล และอุปกรณ์ตรวจรู้การไหล
 • หน่วยที่ 10 ระดับ และอุปกรณ์ตรวจรู้ระดับ
 • หน่วยที่ 11 ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และอุปกรณ์ตรวจรู้