2127-2101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ตรวจสอบ แก้ไขการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

 

2. สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ

3. ตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมที่เขียน

 

3. คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลว์ชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม โดยเลือกใช้โปรแกรมภาษาซี หรือโปรแกรมภาษาอื่น ๆ

           ปฏิบัติเกี่ยวกับงานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++ งานประกาศตัวแปรและกำหนดชนิดข้อมูล งานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ งานตัวดำเนินการเปรียบเทียบ งานตัวดำเนินการทางตรรกะและบิตข้อมูล งานตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบย่อและแบบอื่นๆ งานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขด้วย if งานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขด้วย switch งานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง while งานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง do… while งานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง for งานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ที่ซ้อนกัน งานควบคุมการดำเนินการกับคำสั่งในสเตตเมนต์ งานฟังก์ชัน งานคลาสและออบเจ็กต์ งานการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นและโครงงานสิ่งประดิษฐ์ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • งานที่ 2 เรื่องงานเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++
 • งานที่ 3 เรื่องงานประกาศตัวแปรและกำหนดชนิดข้อมูล
 • งานที่ 4 เรื่องงานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 • งานที่ 5 เรื่องงานตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
 • งานที่ 6 เรื่องงานตัวดำเนินการทางตรรกะและบิตข้อมูล
 • งานที่ 7 เรื่องงานตัวดำเนินการกำหนดค่าแบบย่อและแบบอื่นๆ
 • งานที่ 8 เรื่องงานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขด้วย if
 • งานที่ 9 เรื่องงานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขด้วย switch
 • งานที่ 10 เรื่องงานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง while
 • งานที่ 11 เรื่องงานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง do… while
 • งานที่ 12 เรื่องงานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ด้วยคำสั่ง for
 • งานที่ 13 เรื่องงานการวนรอบทำซ้ำ(Loops) ที่ซ้อนกัน
 • งานที่ 14 เรื่องงานควบคุมการดำเนินการกับคำสั่งในสเตตเมนต์
 • งานที่ 15 เรื่องงานฟังก์ชัน
 • งานที่ 16 เรื่องงานคลาสและออบเจ็กต์
 • งานที่ 17 เรื่องงานการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น
 • งานที่ 18 เรื่องโครงงานสิ่งประดิษฐ์ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์