3105-2115 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

(Embedded Technology)  2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 2. มีทักษะในการออกแบบสร้างประดิษฐกรรมสมองกลฝังตัวและนำไปประยุกต์ใช้งาน
 3. มีทักษะในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
 4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต  รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 2. ออกแบบสร้างประดิษฐกรรมสมองกลฝังตัว
 3. เขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
 4. ประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว เพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว  ออกแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการหรือนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม 

โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล

แผนการสอน
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 • ออกแบบสร้างประดิษฐกรรมสมองกลฝังตัว
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
 • ประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว เพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสอน

สื่อการเรียนการสอน


การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น(arduino)

ตัวอย่าง Projects

ซีรีย์สอน raspberry pi เบื้องต้น