หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม(30105-2106)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  2. มีทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  3. สามารถบำรุงรักษาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  2. เขียนและทดสอบโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  3. บำรุงรักษาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นยนต์ ชุดควบคุม การกำหนดตำแห่งพิกัด ชุดโปรแกรมควบคุมการเครื่องที่แบบ XYZ Movement, Joint Movement, Tool Movement หลักการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานตามเงื่อนไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงานและการบำรุงรักษาหุ่นยานต์อุตสาหกรรม


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ