โครงการ(ปวช.)

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อประมวลความรู้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการสร้างผลงาน
 2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา
 3. เพื่อให้สามารถในการวางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและ นำเสนอผลงาน
 4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัย มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการดำเนินงานโครงการ การวางแผนงาน การดำเนินงาน การแก้ปัญหาการประเมินผล การทำรายงานและนำเสนอผลงาน
 2. คิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา วางแผนงาน ดำเนินงานแก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงงาน การวางแผน การออกแบบชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานในการสร้างผลงานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับช่างฝีมือ โดยมีรายงานและการประเมินผลโครงงาน

 


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานการสืบค้นหาปัญหา
 • งานที่ 2 เรื่องงานเสนอโจทย์ที่เป็นปัญหาจริง (Real Problem)
 • งานที่ 3 เรื่องงานนำเสนอ (Informal) โจทย์ปัญหาที่ต้องการพัฒนา
 • งานที่ 4 เรื่องงานเขียนโครงการ
 • งานที่ 5 เรื่องงานนำเสนอหัวข้อโครงงาน
 • งานที่ 6 เรื่องงานศึกษาข้อมูล (Information) ทฤษฎี (Theory) หลักการ (Principle)ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 • งานที่ 7 เรื่องงานศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 • งานที่ 8 เรื่องงานออกแบบสร้างและพัฒนาโครงงาน
 • งานที่ 9 เรื่องงานสร้างโครงงานตามที่ออกแบบ
 • งานที่ 10 เรื่องงานทดสอบและแก้ไขปรับปรุงโครงงานที่สร้างขึ้น
 • งานที่ 11 เรื่องงานกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
 • งานที่ 12 เรื่องงานนำโครงการไปใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพ
 • งานที่ 13 เรื่องงานประเมินผลโครงงาน
 • งานที่ 14 เรื่องงานรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลโครงงาน
 • งานที่ 15 เรื่องงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • งานที่ 16 เรื่องงานสรุปรายงานโครงการวิจัย
 • งานที่ 17 เรื่องงานจัดทำรายงานการวิจัยโครงงาน
 • งานที่ 18 เรื่องงานนำเสนอโครงงาน

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
เอกสารจัดทำรายงาน