3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

 1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์งานวางแผนเขียนและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ
 3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วิเคราะห์วางแผนและเขียนโปรแกรม  ตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้ภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ


โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล 

 


แผนการสอนแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D

 


ปก_Page_1.jpg
คำนำ สารบัญ

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา
รายการหน่วย ชื่อหน่วยและสมรรถนะประจำหน่วย
หน่วยการสอน/การเรียนรู้


โครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่อง
 • งานที่ 2 เรื่อง
 • งานที่ 3 เรื่อง
 • งานที่ 4 เรื่อง
 • งานที่ 5 เรื่องงาน
 • งานที่ 6 เรื่องงาน
 • งานที่ 7 เรื่องงาน
 • งานที่ 8 เรื่องงาน
 • งานที่ 9 เรื่องงาน
 • งานที่ 10 เรื่องงาน
 • งานที่ 11 เรื่องงาน
 • งานที่ 12 เรื่องงาน
 • งานที่ 13 เรื่องงาน
 • งานที่ 14 เรื่องงาน
 • งานที่ 15 เรื่องงาน
 • งานที่ 16 เรื่องงาน
 • งานที่ 17 เรื่อง
 • งานที่ 18 เรื่องโครงงาน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 สื่อการเรียนการสอน