3105-2106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

(Industrial Robots) 2-2-3


จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 2. มีทักษะในการออกแบบ ทดสอบและควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 2. ออกแบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 3. ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนต์ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 4. ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์การทำงาน การออกแบบ การควบคุม กระบวนการป้อนกลับ การทำงานของเครื่องควบคุมกลไกร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม


โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล


แผนการสอน การแบ่งหน่วยการเรียน สื่อการเรียนการสอน


 • หน่วยที่ 1 หุ่นยนต์

 • หน่วยที่ 2 แหล่งจ่ายกำลังงานของหุ่นยนต์
 • หน่วยที่ 3 มอเตอร์ไฟฟ้า
 • หน่วยที่ 4 ระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์
 • หน่วยที่ 5 เซนเซอร์ 
 • หน่วยที่ 6 การออกแบบเซลล์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 8 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 9 ระบบการมองเห็นของเครื่องจักรในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 10 การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 •  
 •  
 •