โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

รหัสวิชา 20127-2010 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
  2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม ติดตั้ง ทดสอบ ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. เขียนและทดสอบการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
  3. ต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ภายนอกร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงาน การติดตั้ง ทดสอบ การเขียนโปรแกรม การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์และการบำรุงรักษา


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล