2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการวางแผน เขียน ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาซีและโปรแกรมอื่นๆ

2. เขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์


คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คาสั่ง ตัวแปร โฟลชาร์ต ฟังก์ชันโปรแกรมย่อย การวางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม โดยเลือกใช้โปรแกรมภาษาซี และโปรแกรมภาษาอื่นๆ