อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(30105-2112)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ
  3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ การควบคุมการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว ระบบอินเตอร์ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เซนเซอร์และการอินเตอร์เฟส เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์ เครื่องมือทางการเกษตร


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ


ปก
คำนำ สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
แผนการสอนหน่วยที่ 2 การระบบสมองกลฝังตัวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
แผนการสอนหน่วยที่ 3 ระบบอินเตอร์ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
แผนการสอนหน่วยที่ 4 การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
แผนการสอนหน่วยที่ 5 การใช้งานเซนเซอร์และการอินเตอร์เฟสกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
แผนการสอนหน่วยที่ 6 การใช้งานเครื่องมืออุตสาหกรรมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
แผนการสอนหน่วยที่ 7 การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
แผนการสอนหน่วยที่ 8 การใช้งานอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
แผนการสอนหน่วยที่ 9 การใช้งานเครื่องมือทางการเกษตรกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ