อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(30105-2112)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ
  3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ การควบคุมการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว ระบบอินเตอร์ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เซนเซอร์และการอินเตอร์เฟส เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์ เครื่องมือทางการเกษตร


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำนำ
สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบอินเตอร์ของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
แผนการสอนหน่วยที่ 2     การเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับงาน IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 3     การใช้งานพอร์ตดิจิตอลและอนาล็อก GPIO
แผนการสอนหน่วยที่ 4     การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ
แผนการสอนหน่วยที่ 5     การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 6     ไอโอทีแพลตฟอร์ม (IoT Platform)
แผนการสอนหน่วยที่ 7     NETPIE แพลตฟอร์ม IoT สำหรับประเทศไทย
แผนการสอนหน่วยที่ 8     การใช้งาน NETPIE ด้วย ESP32 
แผนการสอนหน่วยที่ 9     การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับงาน IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 10     การใช้เซนเซอร์และการอินเตอร์เฟสกับงาน IoT 
แผนการสอนหน่วยที่ 11     การใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมกับงาน IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 12     การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับงาน IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 13     การใช้อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์กับงาน IoT
แผนการสอนหน่วยที่ 14    การใช้เครื่องมือทางการเกษตรกับงาน IoT