3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3001- 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ     2-2-3

(Information Technology for Works)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

 1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 2. สามารถสืบค้น  จัดเก็บ  ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคา และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 3. จัดเก็บ  ค้นคืน  ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
 4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะอาชีพ


โครงการสอน
 • โครงการสอนและโครงการวัดประเมินผล

แผนการสอน
 • หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน
 • หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 • หน่วยที่ 4 การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมMicrosoft  Word 2010 
 • หน่วยที่ 5 การสร้างตารางด้วย Microsoft  Word 2010
 • หน่วยที่ 6 การตกแต่งเอกสาร
 • หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010
 • หน่วยที่ 8 โปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อและนำเสนอผลงาน
 • หน่วยที่ 9 การแก้ไขและตกแต่งงานนำเสนอ
 • หน่วยที่ 10 การพัฒนาภาพนิ่งเพื่อการนำเสนอ

สื่อการเรียนการสอน 
 • หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงาน
 • หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 • หน่วยที่ 4 การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมMicrosoft  Word 2010 
 • หน่วยที่ 5 การสร้างตารางด้วย Microsoft  Word 2010
 • หน่วยที่ 6 การตกแต่งเอกสาร
 • หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010
 • หน่วยที่ 8 โปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อและนำเสนอผลงาน
 • หน่วยที่ 9 การแก้ไขและตกแต่งงานนำเสนอ
 • หน่วยที่ 10 การพัฒนาภาพนิ่งเพื่อการนำเสนอ