งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจระบบงานบริการการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการตรวจซ่อม การดัดแปลง การบำรุงรักษา การเขียนบันทึกช่างซ่อม การเขียนคู่มือ
ซ่อมอุปกรณ์และวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินราคางานบริการอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การรับงานส่ง
งาน การประมาณราคา การอ่านคู่มือการซ่อม เทคนิคการตรวจซ่อม การแก้ไขดัดแปลง การเขียนบันทึกช่าง
ซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การถอด ซ่อม ประกอบ บำรุงรักษา และ
การปรับแต่งตามข้อกำหนด