2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา     วงจรไฟฟ้ากระแสตรง             รหัสวิชา   2105-2002             (ท-ป-น)       1-3(3)

ระดับชั้น    ปวช.              สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา                         อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยกิต                         2                          จำนวนคาบรวม                  72 คาบ

ทฤษฏี                  1                      คาบ/สัปดาห์   ปฏิบัติ                         3                     คาบ/สัปดาห์


จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 3. มีทักษะในการประกอบวงจร และใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้านความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา 

                ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กำลังและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การคำนวณหาค่าความต้านทาน  กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม  วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีการวางซ้อน  การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

สมรรถนะของรายวิชา

 1. คำนวณวงจรไฟฟ้า
 2. เข้าใจวิธีการคำนวณค่าความต้านทานรวม แรงดันไฟฟ้ารวม และความต้านทานภายในรวม
 3. คำนวณค่ากระแส แรงดัน และกำลังฟ้าวงจรอนุกรม
 4. คำนวณค่ากระแส แรงดัน และกำลังฟ้าของวงจรขนาน
 5. คำนวณค่ากระแส แรงดัน และกำลังฟ้าของวงจรผสม
 6. คำนวณค่ากระแสและแรงดันของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 7. คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้สูตรสำเร็จ
 8. คำนวณค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าของวงจรบริดจ์
 9. คำนวณการแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลต้า
 10. วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์
 11. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีเมชเคอร์เรนต์
 12. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีเทวินิน
 13. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีนอร์ตัน
 14. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีแรงดันโนด
 15. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีการวางซ้อน
 16. วิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปกแผนการสอน คำนำ แผนการสอนรายหน่วย