3105-9004 ระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์


จุดประสงค์รายวิชา
  1. เข้าใจหลักการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการออกแบบ  ติดตั้งแก้ปัญญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับออกแบบและวางผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM(Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI,มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modem ฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล

แผนการสอน
ปกแผนการสอน
คำนำ สารบัญ
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

เอกสารปรกอบการสอน

สื่อการเรียนการสอน