เทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม(30105-2113)

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการเทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
  2. วัด ทดสอบงานเทคโนโลยีอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
  3. ประยกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์ของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ฟินเทค (FinTech) แอกเทค (AgTech) บล็อกเซน (Blockchain) คลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Computing) หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robotic) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) วัด ทดสอบ ควบคุมระบบงานอุตสาหกรรม


โคงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ