เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักระบบเมคคาทรอนิกส์
 2. เข้าใจระบบการผลิตในอุตสากรรมเบื้องต้น
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเมคคาทรอนิกส์
 2. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ ที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต ลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบการวัดและควบคุมเซ็นเซอร์ การอินเตอร์เฟสอุปกรณ์ แอคทูเลเตอร์ หลักการของระบบส่งกำลังทางกล ระบบควบคุมแบบสัญญาณป้อนกลับ ระบบควบคุมแบบลำดับ เทคโนโลยีทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • หน่วยที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
 • หน่วยที่ 2 เรื่องหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • หน่วยที่ 3 เรื่องระบบการวัดและควบคุมเซ็นเซอร์
 • หน่วยที่ 4 เรื่องการอินเตอร์เฟสอุปกรณ์
 • หน่วยที่ 5 เรื่องแอคทูเลเตอร์
 • หน่วยที่ 6 เรื่องหลักการของระบบส่งกำลังทางกล
 • หน่วยที่ 7 เรื่องระบบควบคุมแบบสัญญาณป้อนกลับ
 • หน่วยที่ 8 เรื่องระบบควบคุมแบบลำดับ
 • หน่วยที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีทางกลในงานอุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 10 เรื่องเทคโนโลยีทางไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 • หน่วยที่ 12 เรื่องเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม