การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(30105-2006)

(Computer Programming) (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการวิคราะห์งาน วางแผนเขียนและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรืออื่น ๆ
  2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาซีหรือภาษาอิ่น ๆ
  3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วิเคราะห์ วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้ภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


คำนำ สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แผนการสอนหน่วยที่ 2     การติดตั้งโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ภาษาซี 
แผนการสอนหน่วยที่ 3     ชนิดข้อมูลและตัวแปร 
แผนการสอนหน่วยที่ 4     ตัวดำเนินการ 
แผนการสอนหน่วยที่ 5     การเลือกกระทำโดยการกำหนดเงื่อนไข (Decision Making) 
แผนการสอนหน่วยที่ 6     การวนรอบทำซ้ำ (Loops) 
แผนการสอนหน่วยที่ 7     ฟังก์ชัน 
แผนการสอนหน่วยที่ 8     คลาสและออบเจ็กต์ 
แผนการสอนหน่วยที่ 9     การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 
แผนการสอนหน่วยที่ 10     การแสดงผล 
แผนการสอนหน่วยที่ 11    โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว