ไมโครคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ
  2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. ออกแบบระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
  3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
  4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
  5. ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

            ปฏิบัติเกี่ยวกับงานโปรแกรม Proteus และ Arduino IDE เบื้องต้น งานโปรแกรมการเชื่องต่อเอาร์พุตด้วย LED แบบต่าง ๆ งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาแสดงผลที่ LED 7-Segment งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ งานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ งานโปรแกรมรับค่า Keypad มาแสดงผลที่ LED 7-Segment งานโปรแกรมควบคุม Buzzer งานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ Keypad งานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย LCD  งานโปรแกรมการเชื่องต่อกับ LDR แสดงผลด้วย LCD งานโปรแกรมเชื่องต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21งานโปรแกรมเชื่องต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04 งานโปรแกรมควบคุม LED ด้วย Serial Communication งานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย DS18B20 งานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นจาก DHT11 งานการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD งานโปรแกรม Smart Farm system  เบื้องต้น


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล