3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร์

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์
 2. เพื่อให้ทักษะในใช้งานในกลุ่มคำสั่งต่างๆ และเขียนโปรแรกมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้นเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของไอซี หน่วยความจำชนิด RAM และ ROM สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู  การจัดระบบการเชื่อมต่อวงจรของซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้กลุ่มคำสั่งต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรมแอสเซมบลีเบื้องต้น

สมรรถนะของรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
 2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร์
 3. ทดสอบการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์

แผนการสอน  รายการหน่วย ชื่อหน่วย และสมรรถนะประจำหน่วย

เอกสารประกอบการสอน
 • ปก
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ไมโครคอมพิวเตอร์ และไมโครโพรเซสเซอร์
 • บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโพรเซสเซอร์
 • บทที่ 4 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
 • บทที่ 5 สตริงก์ โพรซีเยอร์ และมาโคร
 • บทที่ 6 ชุดคำสั่งที่สำคัญของ 8086
 • บทที่ 7 8086 System Connection and Timing
 • บทที่ 8 การประยุกต์ใช้อินเตอร์รัพท์ของ 8086
 • บทที่ 9 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอล (Digital Interfacing)
 • บทที่ 10 การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาล็อก (Analog Interfacing)
 • บทที่ 11 DMA, DRAMs, Cache Memory และ Coprocessor
 • บทที่ 12 อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบไมโครคอมพิวเตอร์

ใบงาน
 • การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Cricket Logo
 • การเขียนโปรแกรมย่อยใน Cricket Logo
 • แนะนำส่วนประกอบและการใช้เครื่อง ETBOARD-V3 
 • กลุ่มคำสั่งโหลด 8 บิต
 • กลุ่มคำสั่งโหลด 16 บิต
 • กลุ่มคำสั่งคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต
 • คำสั่งในการจัดการระดับบิต
 • กลุ่มคำสั่งกระโดดและโปรแกรมย่อย
 • กลุ่มคำสั่งในการติดต่อกับอินพุต-เอาท์พุต
 • การใช้งาน Z80 กับ 8255

สื่อการเรียนการสอน