3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์

(Microcontroller)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ
 2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
 2. ออกแบบระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
 3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
 4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
 5. ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D

ปก_Page_1.jpg
คำนำ 
สารบัญ
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา
รายการหน่วย ชื่อหน่วยและสมรรถนะประจำหน่วย
หน่วยการสอน/การเรียนรู้


โครงการสอน  
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานโปรแกรม Proteus และ Arduino IDE เบื้องต้น
 • งานที่ 2 เรื่องงานโปรแกรมการเชื่องต่อเอาร์พุตด้วย LED แบบต่าง ๆ
 • งานที่ 3 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาแสดงผลที่ LED 7-Segment
 • งานที่ 4 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ
 • งานที่ 5 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ
 • งานที่ 6 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Keypad มาแสดงผลที่ LED 7-Segment
 • งานที่ 7 เรื่องงานโปรแกรมควบคุม Buzzer
 • งานที่ 8 เรื่องงานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ Keypad
 • งานที่ 9 เรื่องงานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย LCD
 • งานที่ 10 เรื่องงานโปรแกรมการเชื่องต่อกับ LDR แสดงผลด้วย LCD
 • งานที่ 11 เรื่องงานโปรแกรมเชื่องต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21
 • งานที่ 12 เรื่องงานโปรแกรมเชื่องต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04
 • งานที่ 13 เรื่องงานโปรแกรมควบคุม LED ด้วย Serial Communication
 • งานที่ 14 เรื่องงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย DS18B20
 • งานที่ 15 เรื่องงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าควมาชื้นจาก DHT11
 • งานที่ 16 เรื่องงานการเขียนโปรแกรมควบคุม DC Motor
 • งานที่ 17 เรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์
 • งานที่ 18 เรื่องงานโปรแกรม Smart Farm system เบื้องต้น

ใบงานการทดลอง

PF3105-2007.JPG PB3105-2007.JPG


โปรแกรม simulator
โปรแกรมArduino IDE : arduino-1.6.0-windows

 สื่อการเรียนการสอน

Arduino เบื่้องต้น