3105-8502 โครงการ1

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน  อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
 2. เขียนโครงการสร้างและพัฒนางานตามหลักการ
 3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
 4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามหลักการ
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
 6. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงการ ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด


โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล

แผนการสอน
 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการจัดทำโครงการ
 • หน่วยที่ 2 กระบวนการจัดทำโครงการ
 • หน่วยที่ 3 การเลือกหัวข้อโครงการ
 • หน่วยที่ 4 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
 • หน่วยที่ 5 การเขียนโครงการ
 • หน่วยที่ 6 การจัดทำโครงการ
 • หน่วยที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์และแปลผล 
 • หน่วยที่ 9 การสรุปจัดทำรายงาน
 • หน่วยที่ 10 การนำเสนอผลงาน
 • หน่วยที่ 11 การประเมินผลโครงการ
 • หน่วยที่ 12 นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารประกอบการสอน
 1. แบบเสนอหัวข้อโครงการ
 2. เอกสารจัดทำรายงาน
  Logo pattayatech