เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อรายวิชา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัสวิชา... 2105-2001.......... (ท-ป-น) ……........ 0-3-1…………

ระดับชั้น....ปวช.....สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา................ช่างอิเล็กทรอนิกส์.............

หน่วยกิต..............1......................จำนวนคาบรวม............................54.........................คาบ

ทฤษฏี.........................-................คาบ/สัปดาห์   ปฏิบัติ.................3..............คาบ/สัปดาห์


จุดประสงค์รายวิชา

 

  1. เข้าใจหลักการเขียนแบบ อ่านแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. มีทักษะและความประณีตรอบคอบในการเขียนแบบ อ่านแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. มีกิจนิสัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเขียนแบบ

สมรรถนะรายวิชา 

เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา 

         ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะแกรม (Schemetic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single LineDiagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียล ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Broad) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถี่สูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ


มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 2105-2001


ปก_Page_1.jpg  ปก_Page_3.jpg

เอกสารแผนการสอนรวมเล่ม