อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 2. มีทักษะในการวัด ทดสอบ ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใชงาน
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลำดับขั้นต้อนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
 2. ประกอบและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 3. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม โครงสร้าง การทำงานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุม การเปิด-ปิดวงจร อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์และเซนเซอร์ความร้อน อุณหภูมิ แสง เสียง แรงกล ระดับของเหลว สนามแม่เหล็ก ความชื้น ก๊าซ ควัน แรงดัน(Pressure)อัตราการไหล ความเร้วรอบ การควบคุมแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้งาน

แผนการสอน

ปก การแบ่งหน่วยการสอน
 1. แผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่อง
 2. แผนการสอนหน่วยที่ 2 เรื่อง
 3. แผนการสอนหน่วยที่ 3 เรื่อง
 4. แผนการสอนหน่วยที่ 4 เรื่อง
 5. แผนการสอนหน่วยที่ 5 เรื่อง
 6. แผนการสอนหน่วยที่ 6 เรื่อง
 7. แผนการสอนหน่วยที่ 7 เรื่อง
 8. แผนการสอนหน่วยที่ 8 เรื่อง