โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์(30127-2005)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. สามารถติดตั้งโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับระบบเมคคาทรอนิกส์
  3. สามารถเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบต่าง ๆ
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างรอบคอบ เป็นระเบียบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ตามหลักการ
  2. ติดตั้งโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบ
  3. เขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การนำโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเมคคาทรอนิกส์


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


คำนำ  สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
แผนการสอนหน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
แผนการสอนหน่วยที่ 3 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น FX5U
แผนการสอนหน่วยที่ 4 โปรแกรม GX Works3
แผนการสอนหน่วยที่ 5 การเขียนโปรแกรมบน GX Works3
แผนการสอนหน่วยที่ 6 กลุ่มคำสั่งพื้นฐาน
แผนการสอนหน่วยที่ 7 กลุ่มคำสั่ง TIMERS
แผนการสอนหน่วยที่ 8 กลุ่มคำสั่ง Counters
แผนการสอนหน่วยที่ 9 กลุ่มคำสั่ง Move
แผนการสอนหน่วยที่ 10 กลุ่มคำสั่ง Comparison
แผนการสอนหน่วยที่ 11 ความรู้พื้นฐานการควบคุมมอเตอร์ด้วย PLC
แผนการสอนหน่วยที่ 12 ความรู้พื้นฐานการควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วย PLC
แผนการสอนหน่วยที่ 13 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC

==== แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและผู้เรียนเป็นสำคัญ FileWord =====


สื่อการเรียนรู้