3105-8501 โครงการ

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน  อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
 2. เขียนโครงการสร้างและพัฒนางานตามหลักการ
 3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
 4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามหลักการ
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
 6. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงการ ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด


โครงการสอน โครงการวัดผลและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่องงานการสืบค้นหาปัญหา
 • งานที่ 2 เรื่องงานเสนอโจทย์ที่เป็นปัญหาจริง (Real Problem)
 • งานที่ 3 เรื่องงานนำเสนอ (Informal) โจทย์ปัญหาที่ต้องการพัฒนา
 • งานที่ 4 เรื่องงานเขียนโครงการ
 • งานที่ 5 เรื่องงานนำเสนอหัวข้อโครงงาน
 • งานที่ 6 เรื่องงานศึกษาข้อมูล (Information) ทฤษฎี (Theory) หลักการ (Principle)ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 • งานที่ 7 เรื่องงานศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 • งานที่ 8 เรื่องงานออกแบบสร้างและพัฒนาโครงงาน
 • งานที่ 9 เรื่องงานสร้างโครงงานตามที่ออกแบบ
 • งานที่ 10 เรื่องงานทดสอบและแก้ไขปรับปรุงโครงงานที่สร้างขึ้น
 • งานที่ 11 เรื่องงานกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
 • งานที่ 12 เรื่องงานนำโครงการไปใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพ
 • งานที่ 13 เรื่องงานประเมินผลโครงงาน
 • งานที่ 14 เรื่องงานรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลโครงงาน
 • งานที่ 15 เรื่องงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • งานที่ 16 เรื่องงานสรุปรายงานโครงการวิจัย
 • งานที่ 17 เรื่องงานจัดทำรายงานการวิจัยโครงงาน
 • งานที่ 18 เรื่องงานนำเสนอโครงงาน

เอกสารประกอบการสอน
 1. แบบเสนอหัวข้อโครงการ เอกสารประกอบการแบบเสนอหัวข้อโครงการ(DOCX ,PDF)
 2. เอกสารจัดทำรายงาน
  Logo pattayatech