เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์(30127-1001)

(Mechatronics Drawing with Computer) 1-4-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล
  2. สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  3. สามารถออกแบบวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
  4. มีเจตคติและกิตนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล
  2. เขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
  3. ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกล  บล็ออกไดอะแกรม(Block Diagram) สคีเมติกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม(Sing line Diagram) ไวร์ริงไดอะแกรม (Wiring Diagram)วงจรพิมพ์(Printed Circuit Board) ชิ้นส่วนเครื่องกล 2 มิติ และ 3 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพประกอบและการเขียนภาพแยกชิ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล


คำนำ สารบัญ
หลักสูตรรายวิชา
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำวิชา
การวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
รายการวิเคราะห์  เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา  จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา
หน่วยการสอน/การเรียนรู้
แผนการสอนหน่วยที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
แผนการสอนหน่วยที่ 2   การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียนแบบไฟฟ้า
แผนการสอนหน่วยที่ 3   แบบบล็อกไดอะแกรม(Block Diagram)
แผนการสอนหน่วยที่ 4   แบบสคีเมติกไดอะแกรม (Schematic Diagram)
แผนการสอนหน่วยที่ 5   แบบซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram)
แผนการสอนหน่วยที่ 6   แบบไวร์ริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) 
แผนการสอนหน่วยที่ 7   แบบพิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) 
แผนการสอนหน่วยที่ 8   การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แผนการสอนหน่วยที่ 9    การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แผนการสอนหน่วยที่ 10  วงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board)
แผนการสอนหน่วยที่ 11  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอ่านและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
แผนการสอนหน่วยที่ 12  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลเบื้องต้น
แผนการสอนหน่วยที่ 13  การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2 มิติ
แผนการสอนหน่วยที่ 14  การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ
แผนการสอนหน่วยที่ 15  การเขียนภาพประกอบและการเขียนภาพแยกชิ้น
แผนการสอนหน่วยที่ 16  การพิมพ์แบบงานทางกล

แผนการสอนรวมเล่ม Fileword