การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556

รหัสวิชา 2127-2124

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจการทำงานของการควบคุมอัตโนมัติ
  2. มีทักษะกเกี่ยวกับการเลือกใช้ ติดตั้งทดสอบ ปรับตั้งค่า และบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานควบคุมอัตโนมัติ
  2. เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติและปรับตั้งค่าการควบคุมของอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
  3. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ควบคุมอัติโนมัติ

คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น สัญลักษณ์ ชนิด สัญญาณควบคุมต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ บอร์ดหรือโมดูลควบคุม การติดตั้ง ปรับตั้งค่า ต่อลูปการควบคุมการทดสอบและการบำรุงรักษา


โครงการสอน โครงการวัดและประเมินผล