3105-2009 ระบบเสียงและระบบภาพ

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจเทคโนโลยีระบบเสียงและระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 2. มีทักษะในการวัด ทดสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบเสียงและระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเสียงและระบบภาพ
 2. วัด ทดสอบ ระบบเสียงและระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 3. บันทึกตัดต่อสัญญาณภาพและเสียง
 4. ซ่อมบำรุงรักษาระบบเสียง ระบบภาพและอุปกรณ์ประกอบ

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเสียง  คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง ไมโครโฟน  ลำโพง ระบบเสียงสาธารณะ  ระบบเสียงห้องประชุม ห้องปฏิบัติการอะคูสติกส์ เทปบันทึกเสียง  หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมเพ็กดิสก์ หลักการกำเนิดสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์และการนำไปใช้งาน เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณภาพ  การสร้างภาพพิเศษ ระบบเครื่องบันทึกภาพ ระบบควบคุมการทำงานของระบบวีซีดี ดีวีดี วิดีโอ โปรเจคเตอร์ การออกแบบและการประเมินราคาระบบเสียงและระบบภาพ


โครงการสอน

 

 • โครงการสอน โครงการวัดประเมินผล

แผนการสอน
 • หน่วยที่ 1 คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง
 • หน่วยที่ 2 ไมโครโฟน  ลำโพง 
 • หน่วยที่ 3 ระบบเสียงสาธารณะ  
 • หน่วยที่ 4 ระบบเสียงห้องประชุม 
 • หน่วยที่ 5 ห้องปฏิบัติการอะคูสติกส์ เทปบันทึกเสียง  
 • หน่วยที่ 6 หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมเพ็กดิสก์ 
 • หน่วยที่ 7 หลักการกำเนิดสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์และการนำไปใช้งาน 
 • หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง 
 • หน่วยที่ 9 อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณภาพ  
 • หน่วยที่ 10 การสร้างภาพพิเศษ 
 • หน่วยที่ 11 ระบบเครื่องบันทึกภาพ 
 • หน่วยที่ 12 ระบบควบคุมการทำงานของระบบวีซีดี ดีวีดี วิดีโอ โปรเจคเตอร์ 
 • หน่วยที่ 13 การออกแบบและการประเมินราคาระบบเสียงและระบบภาพ

สื่อการเรียนการสอน 
 • หน่วยที่ 1 คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง
 • หน่วยที่ 2 ไมโครโฟน  ลำโพง 
 • หน่วยที่ 3 ระบบเสียงสาธารณะ  
 • หน่วยที่ 4 ระบบเสียงห้องประชุม 
 • หน่วยที่ 5 ห้องปฏิบัติการอะคูสติกส์ เทปบันทึกเสียง  
 • หน่วยที่ 6 หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมเพ็กดิสก์ 
 • หน่วยที่ 7 หลักการกำเนิดสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์และการนำไปใช้งาน 
 • หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง 
 • หน่วยที่ 9 อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณภาพ  
 • หน่วยที่ 10 การสร้างภาพพิเศษ 
 • หน่วยที่ 11 ระบบเครื่องบันทึกภาพ 
 • หน่วยที่ 12 ระบบควบคุมการทำงานของระบบวีซีดี ดีวีดี วิดีโอ โปรเจคเตอร์ 
 • หน่วยที่ 13 การออกแบบและการประเมินราคาระบบเสียงและระบบภาพ

 แผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 งานระบบเสียงเบื้องต้น
 • งานที่ 2 งานเครื่องเสียง
 • งานที่ 3 งานอุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง
 • งานที่ 4 งานไมโครโฟน 
 • งานที่ 5 งานลำโพง 
 • งานที่ 6 งานระบบเสียงสาธารณะ  
 • งานที่ 7 งานระบบเสียงห้องประชุม 
 • งานที่ 8 งานห้องปฏิบัติการอะคูสติกส์
 • งานที่ 9 งานระบบบันทึกเสียง  
 • งานที่ 10 งานระบบเสียงดิจิตอลและคอมเพ็กดิสก์
 • งานที่ 11 งานการออกแบบและการประเมินราคาระบบเสียง 
 • งานที่ 12 งานระบบภาพเบื้องต้น
 • งานที่ 13 งานเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง 
 • งานที่ 14 งานอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณภาพ  
 • งานที่ 15 งานระบบการสร้างภาพพิเศษ
 • งานที่ 16 งานระบบเครื่องบันทึกภาพ 
 • งานที่ 17 งานระบบควบคุมการทำงานของระบบวีซีดี ดีวีดี วิดีโอ โปรเจคเตอร์ 
 • งานที่ 18 งานการออกแบบและการประเมินราคาระบบภาพ

ใบงานการทดลอง