คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ท.ป.น.   1-2-2    จำนวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห์   ระดับชั้น  ปวช.      


จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เข้าใจหลักการใช้และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

 สมรรถนะรายวิชา

 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
 4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
 5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ


โครงการสอน
 • โครงการสอน โครงการวัดประเมินผล


แผนการสอน
 • หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • หน่วยที่ 2 ระบบปฏิบัติการ
 • หน่วยที่ 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • หน่วยที่ 4 การปรับแต่ง การตรวจสอบเอกสาร
 • หน่วยที่ 5 การปรับแต่งและจัดพิมพ์เอกสาร 
 • หน่วยที่ 6 การใช้โปรแกรมตารางทำการ
 • หน่วยที่ 7 การใช้โปรแกรมตารางทำการในการคำนวณ
 • หน่วยที่ 8 การสร้างแผนภูมิและการพิมพ์รายงาน
 • หน่วยที่ 9 การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
 • หน่วยที่ 10 การปรับแต่งการนำเสนองาน
 • หน่วยที่ 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ
 • หน่วยที่ 12 การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ
 • หน่วยที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศ

 


สื่อการเรียนการสอน
 • หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • หน่วยที่ 2 ระบบปฏิบัติการ
 • หน่วยที่ 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • หน่วยที่ 4 การปรับแต่ง การตรวจสอบเอกสาร
 • หน่วยที่ 5 การปรับแต่งและจัดพิมพ์เอกสาร 
 • หน่วยที่ 6 การใช้โปรแกรมตารางทำการ
 • หน่วยที่ 7 การใช้โปรแกรมตารางทำการในการคำนวณ
 • หน่วยที่ 8 การสร้างแผนภูมิและการพิมพ์รายงาน
 • หน่วยที่ 9 การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
 • หน่วยที่ 10 การปรับแต่งการนำเสนองาน
 • หน่วยที่ 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ
 • หน่วยที่ 12 การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ
 • หน่วยที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศ