งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาดตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 
 2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติก 
 3. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ 
 4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด สัญลักษณ์ โครงสร้าง การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

 


แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปก.jpg
ปก คำนำ แผนการสอนรายหน่วย


โครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 • 01-คำอธิบายรายวิชา(เดิม)
 • 02-ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ
 • 03.ใบรายการงาน
 • 04-คำอธิบายรายวิชาปรับปรุง
 • 05-ใบโครงการสอน
 • งานที่ 1 เรื่อง
 • งานที่ 2 เรื่อง
 • งานที่ 3 เรื่อง
 • งานที่ 4 เรื่อง
 • งานที่ 5 เรื่องงาน
 • งานที่ 6 เรื่องงาน
 • งานที่ 7 เรื่องงาน
 • งานที่ 8 เรื่องงาน
 • งานที่ 9 เรื่องงาน
 • งานที่ 10 เรื่องงาน
 • งานที่ 11 เรื่องงาน
 • งานที่ 12 เรื่องงาน
 • งานที่ 13 เรื่องงาน
 • งานที่ 14 เรื่องงาน
 • งานที่ 15 เรื่องงาน
 • งานที่ 16 เรื่องงาน
 • งานที่ 17 เรื่อง
 • งานที่ 18 เรื่อง

โปรแกรมจำลองการทำงาน ระบบนิวเมติกส์

http://www.science-animations.com/support-files/pneumatic_simulator3.swf


สือการเรียนการสอน

 • แนะนำอุปกรณ์ นิวแมติกส์พื้นฐาน 1
 • แนะนำอุปกรณ์ นิวแมติกส์พื้นฐาน 2
 • แนะนำอุปกรณ์ นิวแมติกส์พื้นฐาน 3
 • การควบคุมด้วยวาล์วเร่งระบายลม Quick Exhauht