logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศเรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

 

 

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 


 

 

 

 

 

 


ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
 


ระกาศเรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ระกาศเรื่อง ยกเลิกบันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 004/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ภาคข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

3544981