logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th


  

เพิ่มเพื่อน
LINE GROUP
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

สถิติเยี่ยมชม

3283940

 

              

              

               

 

     

     

     

 

 


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (64 06 02 ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (64 05 27 รับมอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ จากเทศบาลนครแหลมฉบัง)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (64 05 27 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ประจำปรการศึกษา 2564 ณ อาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (64 05 24 โครงการนำเสนองานวิจัยในสถานศึกษาณ หอประชุม อาคารสุพรรณฺการ์ ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (64 05 24 นิเทศครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุพรรณืการ์ 9 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (65 05 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ วท สัตหีบ)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2564 (64 04 08 พีธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2563)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2564 (64 04 05 การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วท พัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2564 (64 04 05 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา วท บางแสน ประจำปีการศึกษา 2563)

 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี ที่ไม่มาลงทะเบียนเพิ่ม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีขาดเรียนเกิน 15 วัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดเรียน On-site

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ​

​ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา และสีประจำแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

 


เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2018)


 

 

 

บทความล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum
เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สร้างโดย : skukum
ครูที่ปรึกษาที่หุ่นยนต์ ABU และ หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum