ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ยืนยันการใช้รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชุดการเรียนรู้เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและวายริ่ง ตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2676.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 963.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2568.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2407.67.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1155.60.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5930.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28300.- 6 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 642.- 7 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4133.63.- 8 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1982.- 10 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร+เย็บเล่มอัดกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1000.- 10 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 834.60.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3000.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3100.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3074.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3390.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯโครงการเข้าค่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5240.- 17 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2675.04.- 20 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1376.42.- 20 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5722.77.- 20 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137500.- 20 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3900.- 23 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5672.81.- 23 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2680.35.- 24 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2407.50.- 24 พย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5269.- 24 พย.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 927.- 12 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1500.- 12 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1500.- 20 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้ 420.- 20 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โปสเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8442.72.- 24 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7194.68.- 25 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26159.10.- 25 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง (นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1600.- 25 ตค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7194.68.- 25 ตค.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321.- 3 สค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8000.- 3 สค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2000.- 3 สค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2493.- 3 สค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1600.- 3 สค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220000.- 3 สค.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96700.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2273.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1125.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2012.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2407.50.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2200.- 5 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59000.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7400.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10000.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11000.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7400.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4000.- 6 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพะเจาะจง 15097.70.- 10 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10535.- 11 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2067.24.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4200.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3984.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4000.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6500.- 19 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3466.80.- 20 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000.- 20 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1680.- 20 กค.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24000.- 27 กค.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3000.- 26 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13729.03.- 21 มิย 66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7950.- 21 มิย 66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9050.- 21 มิย 66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5893.-21 มิย 66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10500.- 21 มิย 66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสินราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7675.- 23 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000.- 15 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ พรบ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12673.03.- 27 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29960.- 26 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 963.- 23 มิย.66

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101764.95.- 21 มิย 66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58562.75.- 23 มิย 66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65000.- 21 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000.- 20 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2407.50.- 20 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6324.88.- 20 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5825.26.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27500.00.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3580.99.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7230.00.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22584.39.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12600.00.- 15 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4692.96.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40260.00.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2890.00.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7315.12 .- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5029.17.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4649.70.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4335.00.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2300.01.- 14 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7966.00.- 13 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 525.00.- 13 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,200.00.- 13 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1248.00.- 9 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2600.- 7 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2006.25.- 7 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19514.74.- 6 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20158.- 2 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3000.- 2 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9048.32.- 1 มิย.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมา ค่าปริ๊นสีและค่าเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3069.83 31 พค.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14700.- 31 พค.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6121.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29995.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1996.62.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3852.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (791.05 บาท)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4409.76 บาท)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7000.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4098.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3150.-

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10521.25.- 28 เมย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 253928.35.- 25 เมย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 427486.70.- 25 เมย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13476.60 26 เมย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10670.40 26 เมย.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุบอร์ดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9890.-

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดซื้อ